head_banner
“Retek” işi üç platformadan ybarat “Motors”, “Die-Casting” we “CNC” önümçilik we üç önümçilik meýdançasy bolan simli armatura.Residentialaşaýyş janköýerleri, şemallar, gaýyklar, howa uçary, lukmançylyk desgalary, laboratoriýa desgalary, ýük awtoulaglary we beýleki awtoulag enjamlary üçin retek hereketlendirijileri üpjün edilýär.Lukmançylyk desgalary, awtoulag we durmuş enjamlary üçin ulanylýan sim simleri.

Çotga DC Motors

 • Robust Brushed DC Motor-D91127

  Güýçli çotga DC Motor-D91127

  Dişlenen DC hereketlendirijileri tygşytly, ygtybarly we aşa iş şertlerine laýyklyk ýaly artykmaçlyklary hödürleýär.Olaryň berýän ägirt uly peýdasy, tork-inersiýa ýokary gatnaşygydyr.Bu köp çotgaly DC hereketlendirijilerini pes tizlikde ýokary tork talap edýän programmalara laýyk gelýär.

  Bu D92 seriýaly çotga DC motory (Dia. 92mm) tennis zyňýan maşynlar, takyk ýylmaýjy enjamlar, awtoulag maşynlary we ş.m. ýaly täjirçilik we senagat önümçiliginde berk iş şertlerinde ulanylýar.

 • Robust Brushed DC Motor-D82138

  Güýçli çotga DC Motor-D82138

  Bu D82 seriýaly çotga DC motory (Dia. 82mm) gaty iş şertlerinde ulanylyp bilner.Motorlar güýçli hemişelik magnitler bilen enjamlaşdyrylan ýokary hilli DC hereketlendirijilerdir.Motorlar ajaýyp hereketlendiriji çözgüdi döretmek üçin dişli gutular, tormozlar we kodlaýjylar bilen aňsatlyk bilen enjamlaşdyrylandyr.Pes dykyz torkly, berk dizaýnly we inersiýanyň pes pursatlary bilen çotgaly motorymyz.

 • Robust Brushed DC Motor-D77120

  Güýçli çotga DC Motor-D77120

  Bu D77 seriýaly DC hereketlendirijisi (Dia. 77mm) berk iş şertlerini ulanýar.“Retek Products”, dizaýn aýratynlyklaryňyza esaslanyp, köp sanly çotga dc motorlaryny öndürýär we üpjün edýär.Dişlenen dwigatellerimiz, iň agyr senagat daşky gurşaw şertlerinde synagdan geçirildi we olary islendik programma üçin ygtybarly, çykdajyly we ýönekeý çözgüt etdi.

  Kompýuterlerimiziň hereketlendirijileri, adaty AC güýji elýeterli bolmasa ýa-da zerur bolmasa, tygşytly çözgütdir.Olarda elektromagnit rotor we hemişelik magnitli stator bar.“Retek” çotgaly dc motorynyň pudaga laýyk gelmegi, programmaňyza integrasiýany kynlaşdyrýar.Adaty wariantlarymyzdan birini saýlap bilersiňiz ýa-da has anyk çözgüt üçin programma inereneri bilen maslahatlaşyp bilersiňiz.

 • Robust Brushed DC Motor-D68122

  Güýçli çotga DC Motor-D68122

  Bu D68 seriýaly çotgaly DC hereketlendirijisi (Dia. 68mm) gaty iş şertlerinde, şeýle hem hereket dolandyryş güýji çeşmesi hökmünde takyk meýdanda ulanylyp bilner, beýleki uly atlar bilen deňeşdirilende, ýöne dollar tygşytlamak üçin tygşytly.

  S1 iş borjy, poslamaýan polatdan ýasalan we 1000 sagat ömri talaplary bilen anodizasiýa edilýän ýer titremesi bilen berk wibrasiýa iş ýagdaýy üçin çydamlydyr.

 • Robust Brushed DC Motor-D64110

  Güýçli çotga DC Motor-D64110

  Bu D64 seriýaly çotga DC hereketlendirijisi (Dia. 64mm) kiçi göwrümli ykjam hereketlendiriji bolup, beýleki uly markalar bilen deňeşdirilende ekwiwalent hil bilen işlenip düzülendir, ýöne dollar tygşytlamak üçin tygşytly.

  S1 iş borjy, poslamaýan polatdan ýasalan we 1000 sagat ömri talaplary bilen anodizasiýa edilýän ýer titremesi bilen berk wibrasiýa iş ýagdaýy üçin çydamlydyr.

 • Reliable Automotive DC Motor-D5268

  Ygtybarly awtoulag DC Motor-D5268

  Bu D52 seriýaly, DC motoryny (Dia. 52mm) akylly enjamlarda we maliýe maşynlarynda gaty iş şertlerini ulanyp, beýleki uly atlar bilen deňeşdireniňde, hil tygşytlamak üçin tygşytly.

  S1 iş borjy, poslamaýan polatdan ýasalan we 1000 sagat ömri talaplary bilen gara poroşok örtükli takyk iş ýagdaýy üçin ygtybarly.

 • Robust Suction Pump Motor-D4070

  Güýçli sorujy nasos motor-D4070

  Bu D40 seriýaly çotga DC motory (Dia. 40mm) lukmançylyk sorujy nasosda gaty iş şertlerini ulanýar, beýleki uly markalar bilen deňeşdirilende hil taýdan deňdir, ýöne dollar tygşytlamak üçin tygşytly.

  S1 iş borjy, poslamaýan polatdan ýasalan we 1000 sagat ömri talaplary bilen anodizasiýa edilýän ýer titremesi bilen berk wibrasiýa iş ýagdaýy üçin çydamlydyr.