Güýçli çotga DC Motor-D91127

Gysga düşündiriş:

Dişlenen DC hereketlendirijileri tygşytly, ygtybarly we aşa iş şertlerine laýyklyk ýaly artykmaçlyklary hödürleýär.Olaryň berýän ägirt uly peýdasy, tork-inersiýa ýokary gatnaşygydyr.Bu köp çotgaly DC hereketlendirijilerini pes tizlikde ýokary tork talap edýän programmalara laýyk gelýär.

Bu D92 seriýaly çotga DC motory (Dia. 92mm) tennis zyňýan maşynlar, takyk ýylmaýjy enjamlar, awtoulag maşynlary we ş.m. ýaly täjirçilik we senagat önümçiliginde berk iş şertlerinde ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt bilen tanyşlyk

Ykjam ýokary täsirli çotga DC hereketlendirijisi hökmünde, iki görnüşli magnit, NdFeB (Neodymium Ferrum Bor) görnüşinden ýasalan magnitleri hödürleýäris, adaty ferrit magnitleri bilen deňeşdirilende has ygtybarly tork üpjün edýär.Başga bir wariant tygşytly ferritden ýasalýar.

S1 iş borjy bilen gaty yrgyldy iş ýagdaýy üçin çydamly.Güýçli wilkanyň ahyrky oýnamak aýratynlygy, berk eksenel hereket üçin ýörite ulanylmaga mümkinçilik berýär.Poslamaýan polatdan ýasalan wilka we anodizasiýa edilýän ýerüsti bejergi düzülip bilner.

Umumy spesifikasiýa

● Naprýa .eniýe aralygy: 130VDC, 162VDC.

● Çykyş güýji: 350 ~ 1000 watt.

Uty Borç: S1, S2.

● Tizlik aralygy: 1000rpm-den 9,000 rpm.

● Daşky gurşawyň temperaturasy: -20 ° C-den + 40 ° C.

● izolýasiýa derejesi: F synp, H synpy

● Rulman görnüşi: agyr marka markaly podşipnikler.

● islege bagly material: # 45 Polat, Cr40.

Housingaşaýyş jaýynyň goşmaça bejergisi: Poroşok bilen örtülen, elektroplatirlemek, anodizasiýa.

● ingaşaýyş jaý görnüşi: Howa şemaly, IP67, IP68.

Ot Slot aýratynlygy: Skew ýeri, göni ýeri.

● EMC / EMI öndürijiligi: EMI / EMC laýyklygyny üpjün etmek üçin kondensatorlar bilen gurnalan.

● RoHS laýyk.

CE CE we UL standarty bilen gurlan hereketlendirijiler.

Arza

GÖRNÜŞ POMPASY, WINDOW AÇYJYLAR, DIAPRAGM POMPASY, WAKUUM TERJIME EDIP BOLAN, TOAY GURAMASY, ELEKTRIK Ulag, GOLF KARTASY

application1
application2

Ölçegi

D91127A_dr

Parametrler

Model D89 / D90 / D91
Bahalandyrylan naprýa .eniýe V dc 12 24 48
Bahalandyrylan tizlik aýlaw 3200 3000 3000
Bahalandyrylan tork Nm 0.5 1.0 1.6
Häzirki A 20 20 14
Loadük tizligi ýok aýlaw 4200 3500 3800
Tok ýük ýok A 3 2 1
Rotor inersiýasy kgcm2 1.45 2.6 2.6
Motoryň agramy kg 4 5 15
Motoryň uzynlygy mm 155 199 199

Adaty egrilik @ 90VDC

D91127A_cr

Sorag-jogap

1. Bahalaryňyz nähili?

Tehniki talaplara baglylykda bahalarymyz spesifikasiýa degişlidir.Iş ýagdaýyňyza we tehniki talaplaryňyza anyk düşünýändigimizi teklip ederis.

2. Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Adatça 1000PCS, ýöne has köp çykdajy bilen az mukdarda sargyt edilen sargytlary hem kabul edýäris.

3. Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, Analiz şahadatnamalaryny / ýerine ýetiriş şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

4. Gurşuň ortaça wagty näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 14 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin, goýum tölegini alandan soň 30 ~ 45 gün dowam edýär.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemese, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Caseshli halatlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köplenç muny edip bilýäris.

5. Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz: 30% öňünden goýum, iberilmezden 70% balans.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň