Güýçli sorujy nasos motor-D4070

Gysga düşündiriş:

Bu D40 seriýaly çotga DC motory (Dia. 40mm) lukmançylyk sorujy nasosda gaty iş şertlerini ulanýar, beýleki uly markalar bilen deňeşdirilende hil taýdan deňdir, ýöne dollar tygşytlamak üçin tygşytly.

S1 iş borjy, poslamaýan polatdan ýasalan we 1000 sagat ömri talaplary bilen anodizasiýa edilýän ýer titremesi bilen berk wibrasiýa iş ýagdaýy üçin çydamlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt bilen tanyşlyk

Bu önüm ykjam ýokary täsirli çotga DC hereketlendirijisidir, magnit düzümi NdFeB-den (Neodymium Ferrum Bor), bazardaky beýleki hereketlendirijiler bilen deňeşdirilende netijeliligi ep-esli ýokarlandyrýar.

Şeýle hem, hereketlendiriji elektromagnit sesini ep-esli gowulandyrýan çişirilen ýerleriň dizaýnyny kabul edýär.

Baglanan epoksi ulanyp, hereketlendiriji lukmançylyk pudagynda tiz yrgyldy nasosy, sorujy nasos we ş.m. ýaly agyr yrgyldy bilen gaty agyr ýagdaýlarda ulanylyp bilner.

Şeýle hem, EMI we EMC talaplaryna laýyk gelýän ýokary standart iş şertlerini ýerine ýetirmek üçin hereketlendirijiler we kondensatorlar bilen örtülen galkan matasyny goşmak üçin hyzmat edýäris.

Şeýle hem, S1 iş borjy, poslamaýan polatdan ýasalan we titreýän ýerüsti bejergini 1000 sagat ömri talaplary we zerur bolsa IP68 derejesi bilen berk titremäniň işleýşine çydamlydyr.

Umumy spesifikasiýa

● Naprýa .eniýe aralygy: 12VDC, 24VDC, 130VDC, 162VDC

● Çykyş güýji: 15 ~ 100 watt

Uty Borç: S1, S2

● Tizlik aralygy: 10,000 aýlaw

● Işleýiş temperaturasy: -20 ° C-den + 40 ° C.

● izolýasiýa derejesi: B synpy, F synpy, H synpy

Ing Aýrylyş görnüşi: çydamly marka şar podşipnikleri

● islege bagly material: # 45 Polat, Poslamaýan Polat, Cr40

Housingaşaýyş jaýyny islege görä bejermek: Poroşok bilen örtülen, Elektroplatasiýa, Anodizasiýa

● ingaşaýyş jaý görnüşi: Howa şemalladylýan, suw geçirmeýän IP68.

Ot Slot aýratynlygy: Skew ýeri, göni ýeri

● EMC / EMI öndürijiligi: ähli EMC we EMI synaglaryndan geçiň.

Arza

GÖRNÜŞ POMPASY, WINDOW AÇYLAR

Application1
Application2

Ölçegi

D40_DWG

Parametrler

Model D40 seriýasy
Bahalandyrylan naprýa .eniýe V dc 12 24 48
Bahalandyrylan tizlik aýlaw 3750 3100 3400
Bahalandyrylan tork mN.m 54 57 57
Häzirki A 2.6 1.2 0.8
Başlangyç momenti mN.m 320 330 360
Tokdan başlamak A 13.2 5.68 3.97
Loadük tizligi ýok RPM 4550 3800 3950
Tok ýük ýok A 0.44 0.18 0.12
Mag-tok A 24 10.5 6.3
Rotor inersiýasy Gcm2 110 110 110
Motoryň agramy g 490 490 490
Motoryň uzynlygy mm 80 80 80

Adaty egrilik @ 12VDC

D4070_cr

Sorag-jogap

1. Bahalaryňyz nähili?

Tehniki talaplara baglylykda bahalarymyz spesifikasiýa degişlidir.Iş ýagdaýyňyza we tehniki talaplaryňyza anyk düşünýändigimizi teklip ederis.

2. Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Adatça 1000PCS, ýöne has köp çykdajy bilen az mukdarda sargyt edilen sargytlary hem kabul edýäris.

3. Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, Analiz şahadatnamalaryny / ýerine ýetiriş şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

4. Gurşuň ortaça wagty näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 14 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin, goýum tölegini alandan soň 30 ~ 45 gün dowam edýär.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemese, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Caseshli halatlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köplenç muny edip bilýäris.

5. Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz: 30% öňünden goýum, iberilmezden 70% balans.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň