Ygtybarly awtoulag DC Motor-D5268

Gysga düşündiriş:

Bu D52 seriýaly, DC motoryny (Dia. 52mm) akylly enjamlarda we maliýe maşynlarynda gaty iş şertlerini ulanyp, beýleki uly atlar bilen deňeşdireniňde, hil tygşytlamak üçin tygşytly.

S1 iş borjy, poslamaýan polatdan ýasalan we 1000 sagat ömri talaplary bilen gara poroşok örtükli takyk iş ýagdaýy üçin ygtybarly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt bilen tanyşlyk

Bu önüm ykjam ýokary täsirli çotga DC hereketlendirijisidir, magnitleriň iki görnüşini hödürleýäris: Ferrite we NdFeB.NdFeB (Neodymium Ferrum Boron) tarapyndan öndürilen magnit saýlasaňyz, bazardaky beýleki hereketlendirijilerden has ygtybarly güýç üpjün eder.

Rotorda elektromagnit sesini ep-esli gowulandyrýan ýeri bar.

Baglanan epoksi ulanyp, motor gaty agyr ýagdaýlarda, sorujy nasos we ş.m. ýaly agyr yrgyldy bilen lukmançylyk pudagynda ulanylyp bilner.

EMI we EMC synagyndan geçmek üçin, zerur bolsa kondensatorlary goşmak hem gowy saýlawdyr.

Şeýle hem, S1 iş borjy, poslamaýan polatdan ýasalan tozan we 1000 sagat ömri talap edilýän tozan örtük bilen işlemek we suw geçirmeýän möhürler bilen zerur bolsa IP68 derejesi bilen berk titremäniň işleýşine çydamlydyr.

Umumy spesifikasiýa

● Naprýa .eniýe aralygy: 12VDC, 24VDC, 130VDC, 162VDC.

● Çykyş güýji: 15 ~ 100 watt.

Uty Borç: S1, S2.

● Tizlik aralygy: 10,000 aýlaw.

● Işleýiş temperaturasy: -20 ° C-den + 40 ° C.

● izolýasiýa derejesi: F synp, H synpy

Ing Aýrylyş görnüşi: top göteriji, ýeňli rulman.

● islege bagly material: # 45 Polat, Poslamaýan Polat, Cr40.

Housingaşaýyş jaýynyň goşmaça bejergisi: Poroşok örtük, Elektroplatasiýa, Anodizasiýa.

● ingaşaýyş jaý görnüşi: IP67, IP68.

Ot Slot aýratynlygy: Skew ýeri, göni ýeri.

● EMC / EMI öndürijiligi: EMC we EMI ülňülerini ýerine ýetiriň.

● RoHS laýyk.

Arza

GÖRNÜŞ POMPASY, WINDOW AÇYJYLAR, DIAPRAGM POMPASY, WAKUUM TERJIMEÇILIGI, Palçyk duzagy, ELEKTRIK Ulag

application2.webp
application3
Application1
application4

Ölçegi

D5268_dr

Parametrler

Model D40 seriýasy
Bahalandyrylan naprýa .eniýe V dc 12 24 48
Bahalandyrylan tizlik aýlaw 3750 3100 3400
Bahalandyrylan tork mN.m 54 57 57
Häzirki A 2.6 1.2 0.8
Başlangyç momenti mN.m 320 330 360
Tokdan başlamak A 13.2 5.68 3.97
Loadük tizligi ýok RPM 4550 3800 3950
Tok ýük ýok A 0.44 0.18 0.12
Mag-tok A 24 10.5 6.3
Rotor inersiýasy Gcm2 110 110 110
Motoryň agramy g 490 490 490
Motoryň uzynlygy mm 80 80 80

Adaty egrilik @ 24VDC

D5268_cr

Kompaniýanyň tertibi

Beýleki motor üpjün edijilerinden tapawutlylykda, “Retek” in engineeringenerçilik ulgamy, her bir model müşderilerimiz üçin ýöriteleşdirilenligi sebäpli, motorlarymyzy we komponentlerimizi katalog boýunça satmagyň öňüni alýar.Müşderiler “Retek” -den alýan her bir komponentiniň takyk aýratynlyklaryny göz öňünde tutup döredilendigine ynandyrýarlar.Jemi çözgütlerimiz, täzeliklerimiziň we müşderilerimiz we üpjün edijilerimiz bilen ýakyn iş hyzmatdaşlygymyzyň utgaşmasydyr.

“Retek” işi üç platformadan ybarat “Motors”, “Die-Casting” we “CNC” önümçilik we üç önümçilik meýdançasy bolan simli armatura.Residentialaşaýyş janköýerleri, şemallar, gaýyklar, howa uçary, lukmançylyk desgalary, laboratoriýa desgalary, ýük awtoulaglary we beýleki awtoulag enjamlary üçin retek hereketlendirijileri üpjün edilýär.Lukmançylyk desgalary, awtoulag we durmuş enjamlary üçin ulanylýan sim simleri.

Sitata üçin bize RFQ ibermek üçin hoş geldiňiz, bu ýerde Retek-de iň amatly önümleri we hyzmaty taparsyňyz öýdülýär!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň