head_banner
“Retek” işi üç platformadan ybarat “Motors”, “Die-Casting” we “CNC” önümçilik we üç önümçilik meýdançasy bolan simli armatura.Residentialaşaýyş janköýerleri, şemallar, gaýyklar, howa uçary, lukmançylyk desgalary, laboratoriýa desgalary, ýük awtoulaglary we beýleki awtoulag enjamlary üçin retek hereketlendirijileri üpjün edilýär.Lukmançylyk desgalary, awtoulag we durmuş enjamlary üçin ulanylýan sim simleri.

Önümler we hyzmat

 • Robust Suction Pump Motor-D64110WG180

  Güýçli sorujy nasos motor-D64110WG180

  Güýçli tork döretmek üçin planeta dişli gutusy bilen enjamlaşdyrylan hereketlendirijiniň diametri 64mm, gapy açýanlar, senagat kebşirleýjileri we ş.m. köp ugurlarda ulanylyp bilner.

  Işleýişiň agyrlygynda, tizlikli gaýyklar üçin üpjün edýän güýç göteriji hökmünde hem ulanylyp bilner.

  Şeýle hem, S1 iş borjy, poslamaýan polatdan ýasalan we 1000 sagat ömri talaplary bilen anodizasiýa edilýän ýer titremesi bilen berk titremäniň işleýşine çydamlydyr.

 • Industrial Durable BLDC Fan Motor-W89127

  Senagat çydamly BLDC janköýer motory-W89127

  Bu W89 seriýaly çotgasyz DC hereketlendirijisi (Dia. 89mm), dikuçarlar, tizlik gämisi, täjirçilik howa perdeleri we IP68 standartlaryny talap edýän beýleki agyr zarba urýanlar üçin önümçilik üçin niýetlenendir.

  Bu hereketlendirijiniň möhüm aýratynlygy, ýokary temperaturada, ýokary çygly we yrgyldy şertlerinde gaty ýowuz şertlerde ulanylyp bilner.

 • Energy Star Air Vent BLDC Motor-W8083

  Energetika ýyldyzy howa merkezi BLDC Motor-W8083

  Bu W80 seriýaly çotgasyz DC motor (Dia. 80mm), oňa 3,3 dýuým EC motor diýilýän başga bir at, oturdylan kontroller bilen birleşdirilen.115VAC ýa-da 230VAC ýaly AC güýç çeşmesi bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr.

  Aýratynam Demirgazyk Amerikanyň we Europeanewropanyň bazarlarynda ulanylýan energiýa tygşytlaýjylary we janköýerleri üçin işlenip düzüldi.

 • Cost-Effective Air Vent BLDC Motor-W7020

  Çykdajyly howa howasy BLDC Motor-W7020

  Bu W70 seriýaly çotgasyz DC hereketlendirijisi (Dia. 70mm) awtoulag gözegçiliginde we täjirçilik maksatly ulanylyşynda berk iş şertlerini ulanýar.

  Esasanam janköýerleri, şemalladyjylary we howa arassalaýjylary üçin ykdysady isleg müşderileri üçin döredildi.

 • High Torque Automotive Electric BLDC Motor-W8680

  Torokary torkly awtoulag elektrik BLDC Motor-W8680

  Bu W86 seriýaly çotgasyz DC hereketlendirijisi (inedördül ölçeg: 86mm * 86mm) senagat gözegçiliginde we täjirçilik taýdan ulanmakda berk iş şertleri üçin ulanylýar.bu ýerde ýokary tork ses derejesine gatnaşygy zerur.Daşarky ýara statory, seýrek toprak / kobalt magnit rotory we Hall effekt rotorynyň pozisiýasy datçigi bolan çotgasyz DC hereketlendirijisi.28 V DC nominal naprýa ateniýede okda alnan iň ýokary tork 3,2 N * m (min).Dürli jaýlarda bar, MIL STD-e laýyk gelýär.Wibrasiýa çydamlylygy: MIL 810 laýyklykda. Täjenerator bilen ýa-da bolmasa, müşderiniň talaplaryna laýyklykda duýgurlyk bar.

 • High Torque Automotive Electric BLDC Motor-W8078

  Torokary torkly awtoulag elektrik BLDC Motor-W8078

  Bu W80 seriýaly çotgasyz DC hereketlendirijisi (Dia. 80mm) awtoulag gözegçiliginde we täjirçilik maksatly ulanylyşynda berk iş şertlerini ulanýar.

  Dynamokary dinamiki, artykmaç ýüklemek ukyby we ýokary güýç dykyzlygy, 90% -den gowrak netijelilik - bular BLDC hereketlendirijilerimiziň aýratynlyklary.Integrirlenen dolandyryşlar bilen BLDC hereketlendirijileriniň öňdebaryjy çözgüdi.Sinusoidal kommutasiýa servo wersiýasy ýaly bolsun ýa-da Senagat Ethernet interfeýsleri bilen bolsun - hereketlendirijilerimiz dişli gutular, tormozlar ýa-da kodlaýjylar bilen utgaşmak üçin çeýeligi üpjün edýär - ähli zerurlyklary bir çeşmeden alýar.

 • High Torque Automotive Electric BLDC Motor-W6045

  Torokary torkly awtoulag elektrik BLDC Motor-W6045

  Elektrik gurallarynyň we enjamlarynyň häzirki zamanasynda çotgasyz hereketlendirijileriň gündelik durmuşymyzda önümlerde has köp ýaýramagy geň galdyrmaly däldir.Çotgasyz hereketlendiriji XIX asyryň ortalarynda oýlanyp tapylan hem bolsa, 1962-nji ýyla çenli täjirçilik taýdan ösüp başlady.

  Bu W60 seriýaly çotgasyz DC hereketlendirijisi (Dia. 60mm) awtoulag gözegçiliginde we täjirçilik maksatly ulanylyşda berk iş şertlerini ulanýar. Highokary tizlikli öwrülişik we ykjam aýratynlyklar bilen ýokary netijelilik bilen güýç gurallary we bagbançylyk gurallary üçin ýörite işlenip düzüldi.

 • High Torque Automotive Electric BLDC Motor-W5795

  Torokary torkly awtoulag elektrik BLDC Motor-W5795

  Bu W57 seriýaly çotgasyz DC hereketlendirijisi (Dia. 57mm) awtoulag gözegçiliginde we täjirçilik maksatly ulanylyşynda berk iş şertlerini ulanýar.

  Bu ululykdaky hereketlendiriji, uly göwrümli çotgasyz hereketlendirijiler we çotgaly hereketlendirijiler bilen deňeşdirilende, ykdysady we ykjamlygy üçin ulanyjylar üçin örän meşhur we dostlukly.

 • High Torque Automotive Electric BLDC Motor-W4241

  Torokary torkly awtoulag elektrik BLDC Motor-W4241

  Bu W42 seriýaly çotgasyz DC hereketlendirijisi awtoulag gözegçiliginde we täjirçilik maksatly ulanylyşynda berk iş şertlerini ulanýar.Awtoulag meýdanlarynda giňden ulanylýan ykjam aýratynlyk.

 • Tight Structure Compact Automotive BLDC Motor-W3086

  Gaty gurluşly ykjam awtoulag BLDC Motor-W3086

  Bu W30 seriýaly çotgasyz DC hereketlendirijisi (Dia. 30mm) awtoulag gözegçiliginde we täjirçilik maksatly ulanylyşynda berk iş şertlerini ulanýar.

  S1 iş borjy, poslamaýan polatdan ýasalan we 20000 sagat ömri talaplary bilen anodizasiýa edilýän ýer titremesi bilen berk titremäniň işleýşine çydamlydyr.

 • Robust Brushed DC Motor-D91127

  Güýçli çotga DC Motor-D91127

  Dişlenen DC hereketlendirijileri tygşytly, ygtybarly we aşa iş şertlerine laýyklyk ýaly artykmaçlyklary hödürleýär.Olaryň berýän ägirt uly peýdasy, tork-inersiýa ýokary gatnaşygydyr.Bu köp çotgaly DC hereketlendirijilerini pes tizlikde ýokary tork talap edýän programmalara laýyk gelýär.

  Bu D92 seriýaly çotga DC motory (Dia. 92mm) tennis zyňýan maşynlar, takyk ýylmaýjy enjamlar, awtoulag maşynlary we ş.m. ýaly täjirçilik we senagat önümçiliginde berk iş şertlerinde ulanylýar.

 • Robust Brushed DC Motor-D82138

  Güýçli çotga DC Motor-D82138

  Bu D82 seriýaly çotga DC motory (Dia. 82mm) gaty iş şertlerinde ulanylyp bilner.Motorlar güýçli hemişelik magnitler bilen enjamlaşdyrylan ýokary hilli DC hereketlendirijilerdir.Motorlar ajaýyp hereketlendiriji çözgüdi döretmek üçin dişli gutular, tormozlar we kodlaýjylar bilen aňsatlyk bilen enjamlaşdyrylandyr.Pes dykyz torkly, berk dizaýnly we inersiýanyň pes pursatlary bilen çotgaly motorymyz.

12Indiki>>> Sahypa 1/2