Torokary torkly awtoulag elektrik BLDC Motor-W6045

Gysga düşündiriş:

Elektrik gurallarynyň we enjamlarynyň häzirki zamanasynda çotgasyz hereketlendirijileriň gündelik durmuşymyzda önümlerde has köp ýaýramagy geň galdyrmaly däldir.Çotgasyz hereketlendiriji XIX asyryň ortalarynda oýlanyp tapylan hem bolsa, 1962-nji ýyla çenli täjirçilik taýdan ösüp başlady.

Bu W60 seriýaly çotgasyz DC hereketlendirijisi (Dia. 60mm) awtoulag gözegçiliginde we täjirçilik maksatly ulanylyşda berk iş şertlerini ulanýar. Highokary tizlikli öwrülişik we ykjam aýratynlyklar bilen ýokary netijelilik bilen güýç gurallary we bagbançylyk gurallary üçin ýörite işlenip düzüldi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt bilen tanyşlyk

Bu ýokary täsirli çotgasyz DC hereketlendirijisi, NdFeB (Neodymium Ferrum Boron) tarapyndan öndürilen magnit we ýokary standart stak laminasiýa. Dişlenen dwigateller bilen deňeşdirilende aşakdaky ýaly ajaýyp aýratynlyklary bar:

● Aşaky tehniki hyzmat: Çotgalar sürtülme sebäpli ahyrsoňy könelýär, netijede uçgun, netijesiz we netijede işlemeýän motor.
● Az ýylylyk: Mundan başga-da, sürtülige ýitirilen energiýa ýok edilýär we sürtülme döredýän ýylylyk indi aladalanmaýar.
● Has ýeňil: Çotgasyz hereketlendirijiler kiçi magnitler bilen işläp bilýärler.
● Has ykjam: ýokary netijelilik sebäpli ululygy hem kiçidir.

Umumy spesifikasiýa

● Naprýatageeniýe opsiýalary: 12VDC, 24VDC, 36VDC, 48VDC.

● Çykyş güýji: 15 ~ 1000 watt.

Uty Borç sikli: S1, S2.

● Tizlik aralygy: 100,000 aýlawda.

● Işleýiş temperaturasy: -20 ° C-den + 40 ° C.

● izolýasiýa derejesi: F synp, H synpy

Ing Aýrylyş görnüşi: top podşipnikleri.

Aft Maýa materiallary: # 45 Polat, Poslamaýan Polat, Cr40.

Arza

CHAINSAW, POWER WRENCH, LAWN MOWER, GRASS TRIMMERS we SHREDDERS WE ETC.

application
application1
application2

Ölçegi

W6045_dr

Sorag-jogap

1. Bahalaryňyz nähili?

Tehniki talaplara baglylykda bahalarymyz spesifikasiýa degişlidir.Iş ýagdaýyňyza we tehniki talaplaryňyza anyk düşünýändigimizi teklip ederis.

2. Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Adatça 1000PCS, ýöne has köp çykdajy bilen az mukdarda sargyt edilen sargytlary hem kabul edýäris.

3. Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, Analiz şahadatnamalaryny / ýerine ýetiriş şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

4. Gurşuň ortaça wagty näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 14 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin, goýum tölegini alandan soň 30 ~ 45 gün dowam edýär.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemese, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Caseshli halatlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köplenç muny edip bilýäris.

5. Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz: 30% öňünden goýum, iberilmezden 70% balans.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň