Gaty gurluşly ykjam awtoulag BLDC Motor-W3086

Gysga düşündiriş:

Bu W30 seriýaly çotgasyz DC hereketlendirijisi (Dia. 30mm) awtoulag gözegçiliginde we täjirçilik maksatly ulanylyşynda berk iş şertlerini ulanýar.

S1 iş borjy, poslamaýan polatdan ýasalan we 20000 sagat ömri talaplary bilen anodizasiýa edilýän ýer titremesi bilen berk titremäniň işleýşine çydamlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

Other Beýleki öndürijileriň kesilen hereketlendirijilerinden has uzak ömür

Det Pes saklaýyş momentleri

● efficiencyokary netijelilik

● dinamiki tizlenme

Regulation Gowy düzgünleşdiriş aýratynlyklary

● Bejerişsiz

Ust Güýçli dizaýn

In inersiýanyň pes pursaty

The Motoryň gaty gysga wagtlyk artykmaç güýji

Face faceerüsti gorag

Inter Iň az päsgelçilik radiasiýasy, islege bagly päsgelçilik basyşy

Fully Doly awtomatlaşdyrylan önümçilik liniýalary sebäpli ýokary hilli

Umumy spesifikasiýa

● Naprýa .eniýe aralygy: 12VDC, 24VDC.

● Çykyş güýji: 15 ~ 50 watt.

Uty Borç: S1, S2.

● Tizlik aralygy: 9000 aýlaw.

● Işleýiş temperaturasy: -20 ° C-den + 40 ° C.

● izolýasiýa derejesi: B synpy, F synpy

Ing Aýrylyş görnüşi: çydamly marka şar podşipnikleri.

● islege bagly material: # 45 Polat, Poslamaýan Polat, Cr40.

Housingaşaýyş jaýynyň üstki islegi: Poroşok bilen örtülen, elektroplatasiýa.

● ingaşaýyş jaý görnüşi: Howa şemalladylýar.

● EMC / EMI öndürijiligi: ähli EMC we EMI synaglaryndan geçiň.

Arza

GÖRNÜŞ POMPASY, RUDDER GÖZEGÇILIGI, HELIKOPTER, SPEEDBOAT we ETC.

application1
application2

Ölçegi

W3085_dr

Adaty egrilik @ 12VDC

W3085_cr

Sorag-jogap

1. Bahalaryňyz nähili?

Tehniki talaplara baglylykda bahalarymyz spesifikasiýa degişlidir.Iş ýagdaýyňyza we tehniki talaplaryňyza anyk düşünýändigimizi teklip ederis.

2. Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Adatça 1000PCS, ýöne has köp çykdajy bilen az mukdarda sargyt edilen sargytlary hem kabul edýäris.

3. Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, Analiz şahadatnamalaryny / ýerine ýetiriş şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

4. Gurşuň ortaça wagty näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 14 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin, goýum tölegini alandan soň 30 ~ 45 gün dowam edýär.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemese, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Caseshli halatlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köplenç muny edip bilýäris.

5. Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz: 30% öňünden goýum, iberilmezden 70% balans.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň