UL kepillendirilen yzygiderli howa akymynyň fanaty 120VAC giriş 45W

AirVent 3.3inch EC fanaty Motor

EC “Elektroniki kommutasiýa” diýmekdir we AC we DC naprýa .eniýelerini birleşdirip, iki dünýäniň iň gowularyny getirýär.Motor DC naprýa .eniýesinde işleýär, ýöne bir fazaly 115VAC / 230VAC ýa-da üç fazaly 400VAC üpjünçiligi bilen.Motor hereketlendirijiniň içindäki naprýa .eniýe üýtgemesini öz içine alýar.Motoryň (statoryň) aýlanmaýan bölegi, elektrik toguny DC-e we dolandyryş elementlerini öz içine alýan elektron PCBoard-a ýer bermek üçin uzaldyldy.

AirVent 3.3inch EC fan Motor3

EC hereketlendirijisi (Elektroniki kommutasiýa) motoryň çotgasyz, göni tok, daşarky rotor görnüşidir.Aragatnaşyk elektronikasynda, AC naprýa .eniýesi kommutator tarapyndan göni naprýa .eniýa öwrülýär.Motoryň ýagdaýy inwertor modulynyň üsti bilen berilýän naprýa .eniýa baglydyr (ýygylyk inwertorynyň prinsipine meňzeýär).EC kommutasiýa elektronikasy ýygylyk inwertoryndan tapawutlanýar, sebäbi statordaky hereketlendiriji fazalaryň ýagdaýyna, öwrüm ugruna we asyl ýerine baglylykda tok (kommutasiýa) bilen üpjün edilişini kesgitleýär.

AirVent 3.3inch EC fan Motor4

“EC Motors” -yň uly artykmaçlyklary

EC tehnologiýasynyň artykmaçlyklary

Örän ýokary netijelilik

Toplumlaýyn gözegçilik ediji (üznüksiz gözegçilik)

Örän ýönekeý baglanyşyk

Goşmaça funksiýalar (basyşa gözegçilik, howa akymy, tizlik, temperatura, howanyň hili we ş.m.)

Birmeňzeş öndürijilik üçin kiçi göwrümli hereketlendiriji

Kuwwatlylygy az sarp etmek

AirVent 3.3inch EC fan Motor5

“AirVent 3.3 dýuým EC Motor” yzygiderli howa akymy 2021-nji ýylda döredildi

AirVent 3.3inch EC fan Motor1
AirVent 3.3inch EC fan Motor2

Retek 3.3inch EC motor Uly artykmaçlyklary

- 3.3 ”PSC hereketlendirijilerini çalyşmak

- Göni güýç çeşmesine 120VAC / 230VAC birikdirilen kontroller.

- UL ülňüleri bilen gurlan we indi UL kepilnama proseduralary boýunça.

- Kuwwat aralygy 20W ~ Maks.200W.

- 80% -den gowrak netijelilik, köp energiýa tygşytlamak.

Goýmalar: merkezi howa çalşygy ulgamy / hammam şemaly janköýerleri / howa sowadyjylary / duran janköýerler / diwar kranlary janköýerleri / howa arassalaýjylary / nemlendirijileri / senagat howa çalşygy janköýerleri / kondisionerler / awtoulag sowadyjy janköýerler

Retek 3.3 INCH EC Motors

Ajaýyp goşmaça çözgütler

(a) “AirBoost” wersiýasy: “Android” we “Windows” bilen utgaşykly duýgur howa akymynyň programma üpjünçiligi.

(b) DIP-SWITCH wersiýasy: 16 Tizlikleriň utgaşmasy.

AirVent 3.3inch EC fan Motor6
AirVent 3.3inch EC fan Motor7

HOT çykarmak aýratynlyklary

AirBoost wersiýasy

“Retek” programma üpjünçiligini kompýuteriňizden / ykjam telefonyňyzdan hereketlendirijilere birikdirýän önümleriňiziň öndürijiligini täzeden kesgitläň.Airönekeý howa akymynyň ýerine ýetirilişine ýetiň.

DIP-SWITCH wersiýasy

Motoruň işleýşini 16 sany goşmaça DIP-kommutator bilen yzky gapagyň penjiresinden kiçijik tornavida bilen kesgitläň.

AirVent 3.3inch EC fan Motor8
AirVent 3.3inch EC fan Motor9

“AirBoost” wersiýasynyň görnüşi (Model: W8380AB-120)

AirVent 3.3inch EC fan Motor10

“AirBoost” wersiýasynyň öndürijiligi (yzygiderli howa akymy)

Synag suratlary (Synag standarty: AMCA)

AirVent 3.3inch EC fan Motor11
AirVent 3.3inch EC fan Motor12

Synag netijeleri (salgylanma üçin mysal)

AirVent 3.3inch EC fan Motor13

DIP-SWITCH wersiýasy (16 tizlik birleşmesi)

AirVent 3.3inch EC fan Motor14

Synag netijeleri (salgylanma üçin mysal)

AirVent 3.3inch EC fan Motor15

Adaty PSC motor suratlary

AirVent 3.3inch EC fan Motor16
AirVent 3.3inch EC fan Motor17

Iş wagty: Mart-09-2022